Algemene voorwaarden

De navolgende voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de koper/huurder/contractant (hierna "de klant") als enig geldende in al zijn transacties met FLS, met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant behoudens andersluidende bijzondere schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen FLS en de klant. Huidige voorwaarden zijn uitsluitend toepasselijk. Verder kan er geen enkel akkoord van FLS worden afgeleid uit het feit dat zij zou hebben aanvaard te handelen met haar medecontractanten zonder tegen de bedingen van documenten van deze medecontractanten te hebben geprotesteerd. De Maatschappelijke Zetel van FLS bevindt zich te Ossegemstraat 22, 1861 Wolvertem.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Aanbiedingen

 1. Al aanbiedingen van FLS, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. FLS is pas gebonden nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 2. De geldigheidsduur van elke offerte van FLS is beperkt tot 30 dagen, te rekenen van haar datum van uitgifte. Na deze termijn vervalt de offerte. De prijzen vermeld in de offerte zijn slechts ten indicatieven titel en kunnen tussen het ogenblik van de orderbevestiging en de levering het voorwerp zijn van wijzigingen ten gevolge van gewijzigde prijzen voor artikelen, verpakkingen, lonen, overheidsmaatregelen, transport, wisselkoersschommelingen en dergelijke meer. Deze prijsstijgingen zullen aan de klant doorberekend worden.
 3. Ter aanvaarding van offerte, zal de klant het dubbel van de offerte voor akkoord ondertekend terugsturen naar FLS, hetgeen dan zal gelden als bestelbon gericht aan FLS.
 4. Gegevens in drukwerken door FLS verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat FLS nimmer is gebonden.

Artikel 2 - Leveringen en termijnen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt de levering van de bestelde goederen Ex Works de maatschappelijke zetel van FLS .De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en binden FLS niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. FLS kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek van haar leveranciers in de levering. Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijk opgegeven levertijd te handhaven kan hiervoor door FLS geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn kunnen klanten geen aanspraak maken tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.

Artikel 3 - Annulering door FLS

FLS behoudt uitdrukkelijk het recht voor om elke al dan niet door de klant bevestigde bestelling binnen de dertig dagen van haar ontvangst op de zetel van FLS te annuleren. Deze annulering hoeft niet gemotiveerd te worden en geeft in geen enkel geval aanleiding tot enige vergoeding in hoofde van de klant. In geval van faillissement, vereffening, staking van betaling of gerechtelijke reorganisatie van de klant, heeft FLS het recht de bestelling onmiddellijk te annuleren, zonder schadevergoeding voor de klant.

Artikel 4 - Betalingen

 1. Alle facturen zijn bij hun ontvangst of bij aflevering van de goederen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van FLS te Strombeek-Bever of op haar bankrekeningen tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zonder kosten voor FLS. Geen aangetekend protest binnen 7 dagen na ontvangst van onze facturen geldt als uitdrukkelijke aanvaarding ervan. Bij herinneringen in geval van laattijdige betaling, zullen facturen die minder dan 25€ bedragen, automatisch verhoogd worden met 3€ administratiekosten. Indien een korting aan de klant is toegestaan voor vroegtijdige betaling, is deze korting voor hem slechts definitief verworven indien hij zich stipt aan de voorwaarden van de toegestane korting houdt. FLS kan, naar haar keuze, aan de klant een bankgarantie, waarborg of voorafbetaling van facturen vragen.
 2. Elke vraag tot uitstel van betaling, vereffening of gerechtelijk akkoord, alsook elk ander feit dat een verslechtering van de solvabiliteit van de klant doet vrezen, geeft FLS het recht, naargelang haar keuze, van de klant alle mogelijke financiële of andere waarborgen te eisen, verdere leveringen stop te zetten en/of de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 3. Schuldvergelijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Alle facturen die gedeeltelijk of totaal onbetaald zijn gebleven op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest opbrengen van 15 % per jaar vanaf de vervaldatum en met een minimum van 35 EUR per factuur. Alle inningskosten zijn tevens ten laste van de koper. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur, als schadebeding en onverminderd het recht van FLS bijkomende schade te eisen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van FLS, zowel op contractueel als op quasi-delictueel vlak, kan niet ingeroepen worden - behoudens beroep op garantie - voor de schade die voor de klant of voor een derde voortvloeit uit gebreken aan verkochte of verhuurde goederen, of uit een gebruik, een handeling, een opslag of een transport dat niet in overeenstemming is met de contractuele bepalingen, de regels van de kunst of bijzondere gebruikswijzen van materialen en goederen geleverd door FLS, die verondersteld worden gekend te zijn. Het verkeerde gebruik voor andere doeleinden dan oorspronkelijk voorzien, ontslaat FLS van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde materialen en goederen. FLS kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of grove fout in hoofde van FLS, haar werknemers of haar aangestelden. Eventuele aansprakelijkheid van FLS is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen blijft de aansprakelijkheid van FLS beperkt tot het bedrag waartoe FLS verzekerd is krachtens de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkeheidsverzekering.
 2. Meer specifiek voor verhuurde goederen, is FLS niet aansprakelijk voor het laattijdig leveren van de gehuurde goederen of voor ongeval ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerd gebruik ervan, tenzij de aansprakelijkheid onder de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van FLS bvba valt.
 3. Derhalve is FLS nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook, bij klant en/of derden ontstaan door de verkochte of verhuurde goederen.
 4. FLS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan goederen tijdens het transport, tenzij anders overeengekomen. Goederen kunnen tijdens transport verzekerd worden op verzoek van klant en voor zijn rekening.
 5. Klant dient in voorkomende gevallen zorg te dragen voor de vereiste invoer - en betalingsvergunningen, het niet tijdig of niet verkrijgen daarvan ontslaat hem niet uit zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst.

Artikel 6 - Overmacht

 1. Bij overmacht heeft FLS ter keuze het recht om of de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in één der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan : elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals onder meer oorlog, stakingen, oproer, klimatologische en meteorologische omstandigheden, stockbreuk, transportmoeilijkheden, brand, e.d.Dit alles zowel in België als in het buitenland. Artikel 7 - Opschorting van betalingDe klant kan zich in geen geval beroepen op eender welke klacht of geschil om betaling van de facturen van FLS op te schorten.

Artikel 8 - Service

 1. Indien zulks gevraagd, en op basis van nacalculatie, kunnen de technici van FLS hun diensten verlenen bij het in bedrijf stellen van de apparatuur. b. Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in de offerte.

Artikel 9 - Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de klant ter kennis zijn gebracht van FLS, worden, behoudens bezwaar van de klant, opgenomen in een gegevensbank van FLS met een uitsluitend commercieel en administratief doel. Klant, indien privépersoon, beschikt over een recht tot toegang tot deze gegevens ter informatie, ter rectificatie of ter schrapping overeenkomstig de wet van 8 december 1992.

Artikel 10 - Wijziging Algemene voorwaarden

FLS heeft het recht onderhavige algemene voorwaarden unilateraal te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking 30 dagen na hun kennisgeving aan de klant.

Artikel 11 - Rechtbank en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen FLS en de klanten alsook op de uitlegging en uitvoering ervan is enkel het Belgischrecht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel bevoegd.

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Eigendom en risico

 1. De verkochte goederen blijven eigendom van FLS, zelfs na aflevering aan het adres van de afnemer, zijnde het door hem opgegeven adres, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald, doch komen vanaf levering volledig voor risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van afhaling geschiedt op risico van de klant, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.
 2. Elke verzending van verkochte goederen geschiedt op risico van de bestemmeling, ook indien de verkoper het transport regelt of verzorgt. Alle verzendingen of bestellingen ten huize worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet in de verkoopprijzen verrekend, tenzij uitdrukkelijk vermeld. FLS is gerechtigd van de klant de kosten te vorderen die ze ingevolge verkeerde richtlijnen van de klant met betrekking tot de bestemming van de te leveren goederen zou hebben opgelopen.

Artikel 2 - Staat van de goederen - klachten

 1. De conformiteit van de door FLS geleverde diensten en goederen dient beoordeeld te worden in functie van de gebruikelijke toleranties in de sector.Op straffe van onontvankelijkheid dient elke klacht betreffende een nietconforme levering, een tekortkoming of een zichtbaar gebrek per aangetekend schrijven of per fax op de exploitatiezetel van FLS toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst van der goederen. Elke schriftelijke klacht dient een gedetailleerde omschrijving te bevatten van de gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring en aanvaarding ervan. Voor zover een klacht gegrond blijkt, is de aansprakelijkheid van FLS beperkt tot het gratis herstellen van de door FLS erkende niet-conforme of gebrekkige goederen, zonder dat FLS tot enige schadevergoeding van welke aard ook kan gehouden zijn.

Artikel 3 - Garantie verkochte goederen

 1. Op de door FLS geleverde verkochte goederen gelden enkel de door de leveranciers van FLS vastgestelde fabrieksgarantiebepalingen, tenzij anders vermeld.
 2. De garantie bestaat daarin, dat FLS de aldus gewaarborgde gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk herstelt of laat herstellen onder de fabrieksgarantie, voor zover de klant aantoont dat zij tijdens de garantietermijn aan het licht zijn gekomen en/of volledig of gedeeltelijk een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.
 3. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen, evenmin als schade ten gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, e.d. d. De garantieverplichtingen vervallen indien nabewerkingen, wijzigingen en/of reparaties zonder voorafgaande toestemming van FLS worden uitgevoerd. De aansprakelijkheid van FLS voor herstel en/of vervanging van goederen die zich buiten België bevinden, blijft beperkt tot de garantiekost die FLS in België zouden hebben gedragen. e. Indien FLS bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven goederen vervangt, worden deze vervangen onderdelen eigendom van FLS.

Artikel 4 - Annulering door koper/contractant

De klant is verplicht tot afname van zodra zijn bestelling aan FLS is overgemaakt. De annulering van een bestelling door de koper/contractant is slechts mogelijk mits het geschreven akkoord van FLS. In dergelijk geval is de klant een minimum forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van het bedrag van de bestelling zonder dat FLS ertoe gehouden is enige schade aan te tonen, tenzij FLS de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging, onverminderd haar recht op bijkomende schadevergoeding en mogelijke interesten.

Verhuurvoorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 - verhuurperiode

Alle vermelde verhuurprijzen op deze site zijn inclusief 21% BTW en geldig voor 1 dag gebruik. De goederen worden verhuurd voor een periode van tenminste 1 dag, of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag vanaf het ogenblik dat de goederen het magazijn van FLS verlaten. De gehuurde goederen dienen uiterlijk om 10 uur op de dag volgend op de laatste huurdag bij FLS afgeleverd te worden, behoudens andersluidende overeenkomst.

Artikel 2 - In ontvangst name - klachten

Gehuurde goederen moeten, wanneer ze door de huurder in ontvangst worden genomen, in onze aanwezigheid worden nagezien. Schade of tekortkomingen die op dat ogenblik waargenomen zijn, zullen gemeld worden op de leveringsbon. Elke melding van schade na de in ontvangst name wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de huurder. Indien de huurder wenst dat de huurgoederen per post verzonden worden, kan de huurder de huurgoederen vóór verzending in onze magazijnen komen inspecteren. Indien de huurder hiervan afziet, aanvaardt hij de goederen in goede staat en wordt alle schade aan de huurgoederen beschouwd als toegebracht door de huurder.Eventuele klachten over slecht functionerende gehuurde goederen moeten meteen aan FLS gemeld worden op het moment dat het probleem zich voordoet tijdens de huurperiode. Melding kan telefonisch op het nummer 02/267 92 17.

Artikel 3 - eigendom

Alle gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van FLS bvba. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor iedere opgelopen schade of verlies, tot terugkomst in de magazijnen van FLS. In geval van contractuele wanprestatie dient de klant onmiddellijk en op het eerste verzoek van FLS bvba de gehuurde goederen terug te geven in originele staat. Het is de huurder verboden om de gehuurde goederen onder te verhuren of op welke wijze ook over te dragen.

Artikel 4 - leveringen - teruggave

 1. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en binden FLS niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. FLS kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek van haar leveranciers in de levering. De goederen reizen altijd onder verantwoordelijkheid en op risico van de huurder, zelfs indien de goederen door FLS vervoerd worden voor rekening van de huurder. Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door FLS voor rekening van de huurder zouden vervoerd worden.
 2. In geval de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd, zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de daghuurprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de overschrijding en vermeerderd met een schadevergoeding van 20% per dag.

Artikel 5 - Schade aan gehuurde goederen

De huurder is uitsluitend aansprakelijk voor de bewaring van de door hem gehuurde goederen. Hij zal deze gebruiken als een goed huisvader en op het einde van de huurtermijn in goede staat teruggeven aan FLS. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en beschadiging aan de gehuurde goederen ook indien deze het gevolg zouden zijn van overmacht: de verhuur is een resultaatsverbintenis waarbij de huurder de gehuurde goederen ten allen tijde dient terug te geven in de staat waarin deze werden ontvangen bij de aanvang van de huur. In geval van schade aan verhuurd materiaal, zal de huurder de door FLS opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden. Deze zullen door de huurder worden bijbetaald bij terugbrenging van het materiaal of nadat de kosten werden bepaald. In geval van totaal verlies van verhuurd materiaal, is de huurder de vervangingswaarde van de gehuurde goederen in nieuwwaarde verschuldigd aan de op dat ogenblik geldende prijzen. Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Verhuurd materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, houdt FLS gedurende 14 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar; daarna wordt het weggegooid. Materiaal dat herstelbaar beschadigd is, blijft 5 dagen na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar; daarna wordt het vermaakt of hersteld.

Artikel 6 - Huurwaarborg

FLS heeft het recht voor de gehuurde goederen een waarborg te vragen aan de klant, hetzij in speciën, hetzij via kredietkaart. Deze waarborg zal aan de klant gerestitueerd worden bij teruggave van de gehuurde goederen, desgevallend met aftrek van schade, herstellingskosten en/of vervangingswaarde.

Artikel 7 - Annulering door de huurder/klant

Indien de huurder/klant de gehuurde bestelling annuleert meer dan 3 dagen vóór de eerste huurdag, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50 % van het totale huurbedrag. Indien deze annulering door de huurder/klant gebeurt minder dan 3 dagen vóór de eerste huurdag, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100 % het totale huurbedrag.

Artikel 8 - Vergunningen - toelatingen - geluidsnormen.

De huurder zelf is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen of toelatingen voor gebruik van de toestellen in huur. In het bijzonder staat de huurder alleen in voor het respecteren van alle milieuvereisten en geldende geluidsnoren.

Aanvragen via online verhuurmodule

Via onze online verhuurmodule kan enkel een verhuuraanvraag gedaan worden. Het is in geen geval een directe reservatie van het materiaal. Deze kan pas tot stand komen na goedkeuring van uw offerte-aanvraag door onze verhuurdienst. Dit na verificatie van beschikbaarheid van de goederen en middels eventuele toevoeging van plaatsingskosten, transportkosten of toepassing van verhuurcoefficienten voor lange termijn verhuur.

Ophalen en terugbrengen

Ophaling en terugbrengen van de gehuurde goederen dient te gebeuren ten laatste een half uur voor sluitingstijd, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient te gebeuren op het moment van afhaling. Wij vragen bij afhaling van de goederen ook tevens om een geldige Belgische identiteitskaart te tonen. Indien u een factuur wenst, dienen alle nodige facturatiegegevens bij afhaling van de goederen aangeleverd te worden.

In geval van laattijdige retour van de producten zal u dit aangerekend worden, evenals verdere kosten die daaruit zijn voortgevloeid.

Leverings- en plaatsingkosten

U kan opteren om de gehuurde goederen door onze verhuurdiensten te laten leveren (zonder installatie) op de gewenste locatie. Levering is gratis voor installaties met een minimum huurwaarde van 250€ en binnen een leveringsstraal van 20km vanaf de hoofdzetel van FLS bvba, zijnde Ossegemstraat 22, 1861 Wolvertem. Uitzondering hierop zijn leveringen in het centrum van Brussel.

Leveringskosten voor installaties met huurwaarde lager dan 250€ en binnen een straal van 20km vanaf onze hoofdzetel, bedragen 72,5€.

Leveringen buiten een straal van 20km:

 • 0,50€/km voor vervoer met bestelwagen
 • 0,90€/km voor vervoer met vrachtwagen

Voor levering binnen het centrum van Brussel zal een supplement gerekend worden van 20€.

Voor leveringen op 1ste verdiep of hoger, dient de klant 2 helpers te voorzien. Indien niet, zal een extra kost van 30€ per extra persoon/per uur aangerekend worden die door ons dient voorzien te worden.

Schade aan gehuurde goederen

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor schade aan het materiaal van FLS bvba dat is opgelopen tijdens de huurperiode. Wij raden daarom aan om het gehuurde materiaal te verzekeren tegen de marktwaarde ervan en dit gedurende de ganse huurperiode, startende vanafj het vertrek uit onze magazijnen tot retour in onze magazijnen.

Langetermijn coëfficiënten verhuur

RENTAL PERIOD
DAYS OF USEDAY RATE X COEFFICIENT
1 dayx 1
2 daysx 1,5
3 daysx 2
4 daysx 2
5 daysx 2
6 daysx 2
7 daysx 2
8 -> 14 daysx 3
3 weeksx 3,5
4 weeksx 4
> 4 weekscontact us

Eigendomsrecht

Alle gehuurde goederen blijven te allen tijde volledig eigendom van FLS bvba.

Staat van het materiaal

Alle gehuurde materialen dienen te retourneren in de dezelfde condities en met dezelfde instellingen als waarmee ze werden verhuurd. Aanpassingen die werden uitgevoerd aan onze materialen kunnen leiden tot een extra uurkost van 38€ in regie voor het terugzetten van de materialen in de oorspronkelijke conditie. Gehuurde kabels dienen ook proper (verwijderd van alle soorten tape, vloeistoffen) en opgerold geretourneerd te worden. Zo niet kan een extra kost aangerekend worden.

Voor elke verhuuropdracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

Betaalmethoden

Wij ondersteunen verschillende betaalmogelijkheden op onze online shop. Alle online betalingen verlopen via Ogone Payment Services. Ogone verzekert je dat je financiële gegevens verwerkt worden volgens de meest strikte beveiligingsnormen.

Bancontact/Mister Cash (alleen België)

Voor onze Belgische klanten bieden wij de veilige Bancontact/ Mister Cash betaalmethode. De betalingen met Bancontact/Mister Cash op het internet zijn volledig beveiligd, meestal door een digipass of kaartlezer. Dat is een veiligheidsmodule die je van je bank hebt ontvangen als je aan pc-banking doet. Wens je geen gebruik te maken van pc-banking en toch veilig te betalen op het internet, dan kan je zelf een digipass of kaartlezer afhalen in je bankkantoor.

Tijdens de betaling moet je het kaartnummer en de vervaldatum van je bankkaart ingeven. Deze informatie wordt standaard op alle nieuwe bankkaarten vermeld. Voor de oudere kaarten kan je de gegevens online aanvragen via de website van je bank.

Overschijving (vooruitbetaling)

Na het plaatsen van jouw bestelling kan je opteren voor betaling via bankoverschrijving. Je ontvangt dan alle nodige betaalgegevens om het bedrag van de bestelling over te kunnen maken (bankrekeningnummer, factuurnummer etc.) via e-mail. Je betaalt dit bedrag zelf door middel van een overschrijving of internetbankieren. Zodra het bedrag op onze rekening is gestort, zal de bestelling naar jou verstuurd worden.

Vooruitbetalen is een veilige manier van betalen die geen extra kosten met zich meebrengt. Wel zal het bedrag één of meerdere dagen onderweg zijn voordat het op onze rekening FLS bvba wordt bijgeschreven. Dit kan een vertraging opleveren in de levertijd van je bestelling. Zodra de betaling binnen is ontvang je hiervan een bevestiging en wordt diezelfde dag - mits op voorraad - je bestelling verzonden.

Creditcard (Mastercard, Visa)

Betalingen met Mastercard of Visa ogebeuren via een SSL-beveiligde server van Ogone Payment Services, welke creditcardgegevens versleuteld verstuurt. Na verificatie wordt je bestelling direct verwerkt. Het versturen van de gegevens naar de creditcard maatschappij, het autoriseren en de terugmelding van de autorisatie vindt doorgaans plaats binnen 15 seconden. Je creditcardgegevens worden beveiligd verstuurd en niet door ons opgeslagen.

Transport / Verzending

Afhaling

Indien u ervoor kiest om uw bestelling af te halen in onze winkel, zullen wij u contacteren van zodra deze klaarstaat voor afhaling.

Verzenden

Voor het verzenden van pakketten werken wij met diensten van BPost, een solide en betrouwbare logistieke partner die garant staat voor een kwalitatieve distributie. Bovendien kan je met de Bpost Shipping Manager, welke geïntergreerd is op onze online shop, kiezen uit verschillende leveringsmethodes, gebaseerd op uw eigen voorkeuren en beschikbaarheden. Zo kan je kiezen tussen:

 • Bpack@home, levering via het traditioneel postaal netwerk thuis of op kantoor
 • Bpack@bpost, levering in 1 van de 1.300 PostPunten en Postkantoren
 • Bpack 24/7, levering in 1 van de nieuwe pakketautomaten verspreid over België, altijd open 24/7.

Elke verzending van verkochte goederen geschiedt op risico van de bestemmeling, ook indien de verkoper het transport regelt of verzorgt. Als extra bescherming tegen verlies tijdens transport, zullen wij onze pakketten enkel laten afleveren door aftekening. Zonder persoonlijke handtekening kan de levering niet gegarandeerd worden. Indien derden in uw plaats tekenen voor ontvangst is dit op uw eigen risico. Controleer bij ontvangst van een pakket altijd of de verpakking geen beschadiging vertoont. Elke zichtbare beschadiging van de verpakking dient onmiddellijk gemeld te worden bij het aftekenen van ontvangst. Indien dit niet gebeurt, kunnen wij geen pakketten retour nemen omwille van beschadiging.

Wij versturen naar de volgende landen:

LandVerzendkostenGratis levering
België€ 10> € 100
Nederland€ 15> € 150
Luxemburg€ 15> € 150
Duitsland€ 15> € 150
Frankrijk€ 15> € 150

Levertermijn

Producten die bij ons op voorraad zijn, kunnen meestal binnen de 3 werkdagen bij u bezorgd worden. Ingeval een product niet bij ons op voorraad is, zijn we afhankelijk van de levertermijn van onze leveranciers. Wij doen onze uiterste best je bestelling zo snel mogelijk te verzenden. Indien er onverwachte extra vertragingen zijn in de levering, bv door backorders bij leveranciers, zullen wij u hiervan verwittigen.

We willen je vriendelijk verzoeken om niet direct na het plaatsen van je bestelling per telefoon of e-mail te informeren naar de levertijd. Hartelijk dank voor je begrip.

Assortiment en voorraad

Assortiment

Op onze online shop vind je een actueel aanbod van de nieuwste producten en de populairste merken. FLS bvba is officieel verkooppunt van de meeste bekende merken. Ook kleinere en exclusieve merken , evenals hifi producten behoren tot ons gamma. Ons online aanbod is slechts een greep uit ons volledig assortiment. Ben je dus op zoek naar een specifiek artikel of een specifieke oplossing voor een probleem, aarzel dan niet om contact met ons te nemen voor een offerte op maat. Voor grotere projecten of installaties die wij dienen te plaatsen komen wij ook graag ter plaatste om een correcte offerte te kunnen maken. Aarzel dus niet om ons te contacteren voor een afspraak.

Actuele voorraadstatus

Indien het artikel bij ons op voorraad is wordt dit aangegeven op onze online webshop. De levertermijn is in dit geval 3 werkdagen dagen. U kan in dit geval het artikel ook direct komen afhalen indien u dit wenst. Is het artikel niet bij ons in voorraad, dan streven wij ernaar dat artikelen zo snel mogelijk worden doorbesteld bij onze leveranciers. Zodra de producten bij ons zijn gearriveerd, zal je bestelling dezelfde dag nog worden verzonden zodat je deze de volgende dag in ontvangst kan nemen.

Garantie en retourprocedure

Garantie

Garantietermijn

Op de door FLS geleverde verkochte goederen gelden enkel de door de leveranciers van FLS vastgestelde fabrieks-garantiebepalingen, tenzij anders vermeld. Dit betekent dat op alle producten minimaal 6 maanden garantie van toepassing is. Bij de meeste professionele merken, geldt 2 of 3 jaar garantie. Bij het merk Bose is dit zelfs 5 jaar op de systemen en luidsprekers.

De garantie bestaat daarin, dat FLS de aldus gewaarborgde gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk herstelt of laat herstellen onder de fabrieksgarantie, voor zover de klant aantoont dat zij tijdens de garantietermijn aan het licht zijn gekomen en/of volledig of gedeeltelijk een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

 • Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn
 • Schade ten gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, e.d
 • goederen waarop nabewerkingen, wijzigingen en/of reparaties werden uitgevoerd, zonder voorafgaande toestemming van FLS
 • vocht- of waterschade
 • gebroken displays en schermen
 • schade bij gebruiksartikelen als lampen, flightcases op maat, software, dvd`s, cd`s, software pakketten en kabels (wel op fabrieksfouten).

FLS bvba heeft naast de garantietermijn van de leverancier ook nog een eigen reparatieafdeling voor kleine defecten en producten die buiten de garantietermijn vallen.

Retourbeleid FLS bvba

Gelieve voor alle retourzendingen altijd onderstaande retourprocedure te volgen, teneinde misverstanden en vertragingen te voorkomen.

Wij aanvaarden enkel retourzendingen met duidelijk vermelding van een FLS retournummer op de verpakking. Gelieve daarom altijd eerst het onderstaande retourformulier in te vullen en te mailen. Na onze goedkeuring ontvang je per e-mail een FLS retournummer, dat je duidelijk leesbaar dient te noteren op de verpakking zodat pakketten niet verloren gaan in ons magazijn.

In alle gevallen dien je de retourzending voldoende gefrankeerd naar ons op te sturen. Ongefrankeerde pakketten of onder rembours opgestuurde pakketten worden niet door ons geaccepteerd.

Retourprocedure

 • STAP 1: Lees de voorwaarden aandachtig.
 • STAP 2: Vul het retourformulier volledig in en verstuur de gegevens.
 • STAP 3: Wanneer jouw retouraanvraag is goedgekeurd ontvang je per e-mail een retour nummer.
 • STAP 4: Zorg dat het product op de juiste wijze wordt verpakt.
 • STAP 5: Noteer het retournummer duidelijk op het pakket.
 • STAP 6: Biedt het pakket aan bij een postkantoor.
 • STAP 7: Mail het Track & Trace nummer samen met het retournummer van de retourzending naar info@flsweb.be
 • STAP 8: Wij nemen contact met je op voor eventuele verdere stappen.

ONLINE RETOURFORMULIER NU INVULLEN

Retouradres:

FLS bvba

Ossegemstraat 22
1861 Wolvertem
België

Mogelijke redenen van retour:

1) Bestelling wordt beschadigd aangeleverd

Wanneer je een bestelling krijgt aangeleverd die ernstig beschadigd is tijdens het transport en je kan zien dat één of meerdere producten defect zijn, dan moet je de bestelling direct weigeren. Neem je het pakket toch in ontvangst dan moet je binnen 24 uur een procesverbaal op laten maken op het postkantoor bij jou in de buurt. Wanneer je in het bezit bent van het procesverbaal, dan dien je dit met de bestelling te retourneren naar FLS bvba. Volg hiervoor ons retourbeleid.

 • Verzendkosten krijg je van ons gecrediteerd. Je hebt ook de mogelijkheid het product of de bestelling bij ons langs te brengen.
 • Je dient de bestelling in de originele verpakking te verzenden.
 • Zorg voor een gedegen omverpakking welke om de originele verpakking heen zit. Plak geen stickers of andere biljetten op de originele verpakking. Indien dit wel gebeurt kunnen producten niet worden omgeruild in verband met onverkoopbaarheid.
 • Je dient de factuur of een kopie hiervan met de zending mee te sturen.

2) Defect product binnen garantietermijn (geen verbruiksgoederen)

Wanneer een toestel defect geraakt binnen de garantieperiode, dien je eerst de support afdeling van FLS bvba te contacteren voor technische bijstand. Indien zij vaststellen dat het wel degelijk om een defect gaat, zullen zij u een herstelnummer bezorgen dat u dient te gebruiken bij de retourprocedure.

 • Verzendkosten krijgt je gecrediteerd. Je hebt ook de mogelijkheid het product bij ons langs te brengen.
 • Zorg voor een goede omverpakking welke om de originele verpakking heen zit. Plak geen stickers of andere biljetten op de originele verpakking. Indien dit wel gebeurt kunnen producten niet worden omgeruild in verband met onverkoopbaarheid.
 • Vermeld duidelijk het FLS herstelnummer op de buitenste verpakking.

3) Defect product buiten garantietermijn (geen verbruiksgoederen)

Ook een defect toestel buiten de garantieperiode kan je aan de hand van onze retourprocedure naar ons verzenden.

 • Verzendkosten zijn voor je eigen rekening, je hebt ook de mogelijkheid het product bij ons langs te brengen.
 • Zorg voor een goede omverpakking welke om de originele verpakking heen zit.
 • Voor alle reparaties wordt € 35,- incl. BTW onderzoekskosten berekend. Deze onderzoekskosten komen te vervallen zodra je ons opdracht geeft het product te repareren tegen de prijs zoals vermeld in de reparatieofferte.

4) Levering komt niet overeen met wat er besteld is

Volg onze retourprocedure.

 • Verzendkosten krijg je van ons gecrediteerd, je hebt ook de mogelijkheid het product of bestelling bij ons langs te brengen.
 • Je dient de bestelling in de originele verpakking te verzenden. Verpak je het product niet in de originele verpakking, dan is het mogelijk dat je niet de volledige nieuwwaarde krijgt gecrediteerd.
 • Zorg voor een gedegen omverpakking welke om de originele verpakking heen zit. Plak geen stickers of andere biljetten op de originele verpakking. Indien dit wel gebeurt kunnen producten niet worden omgeruild in verband met onverkoopbaarheid.

5) Retourneren binnen de verzakingstermijn van 14 dagen

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan FLS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering een aangetekend schrijven toesturen aan FLS - Ossegemstraat 22 - 1861 Wolvertem, met daarbij een kopie van het factuur en de leveringsdocumenten.Het is wel van belang dat het product compleet en niet beschadigd is en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Producten die beschadigd zijn of zijn gebruikt komen niet voor ruilen of restitutie in aanmerking.

De volgende producten zijn uitgesloten voor dit type retour:

 • gebruikte, geïnstalleerde, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of een persoonlijk karakter hebben
 • artikelen die snel verouderen of die zeer moeilijk leverbaar zijn en daardoor een langere levertijd hebben
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • Levering van CD,DVD, video, Midi, Software, Computerfiles en andere informatiedragers in welke vorm ook
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur of software waarvan de verzegeling door de klant verbroken is
 • wanneer de klant met de verkoper mondeling of schriftelijk uitzonderlijk een andere levertermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook zijn overeengekomen dan normaal gangbaar

De artikelen dienen in de originele verpakking retour gestuurd te worden binnen de periode van veertien kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. De retour van de producten is op eigen risico en de kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor je eigen rekening.

Hoeveel wordt er gecrediteerd?

100% - Product is compleet, geopend, maar ongebruikt en in de originele onbeschadigde verpakkingteruggezonden
80% - Product is compleet, geopend, maar ongebruikt en niet in de originele verpakking teruggezonden
60% - Product is compleet, gebruikt en is in originele verpakking teruggezonden
50% - Product is compleet, gebruikt en niet in originele verpakking teruggezonden

De verzendkosten van de terugzending zijn voor eigen rekening. Verzendingen port betaald door de bestemmeling en tegen rembours zullen dus worden geweigerd. Zorg voor een degelijke omverpakking welke om de originele verpakking heen zit. Plak geen stickers of andere biljetten op de originele verpakking. Indien dit wel gebeurd kunnen producten niet worden omgeruild in verband met onverkoopbaarheid.

Veiligheid & Privacy

Veiligheid

Online producten kopen bij FLS bvba is altijd veilig en vertrouwd.

Onze online kassa is beveiligd door het gerenommeerde bedrijf Ogone Payment Services. Ogone verzekert je dat je financiële gegevens verwerkt worden volgens de meest strikte beveiligingsnormen.

Je gegevens worden verzonden via SSL: het Secure Socket Layer - protocol. Voor de verzending van de creditcardgegevens maakt het protocol gebruik van een beveiligde verbinding tussen de browser en een secure internet server. Daarnaast wordt het bericht gecodeerd waardoor de gegevens voor derden niet zichtbaar zijn. Door het gebruik van het SSL - protocol wordt het risico dat gegevens worden onderschept wanneer ze over het internet worden verstuurd drastisch verminderd.

Privacy

FLS verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van FLS toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van FLS bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat FLS uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Ossegemstraat 22, 1861 Wolvertem.

Disclaimer

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. FLS is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FLS is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

De vermelde producten op deze website geven een overzicht van het gamma dat gevolgd wordt, vermelding op deze site houdt echter geen aanbod in. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Elk aanbod of promotie op deze site geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FLS, en dit zonder voorafgaande mededeling.

FLS is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Deze website is een dienst van FLS bvba. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van de website van FLS is nadrukkelijk verboden. Wij doen ons uiterste best om zo volledig en nauwkeurig mogelijke informatie op deze website aan te bieden. FLS staat hiervoor echter niet garant.

FLS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die ontstaan is door het (onvolledig) gebruik van informatie aangeboden op de website van FLS.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte duur. Alle prijzen die worden weergegeven op deze website zijn onder voorbehoud en geldig zolang de voorraad strekt.

Gebruik van sessie cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

ASPSESSIONID

Microsoft ASP

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Tot de browser gesloten wordt


Classic ASP session cookies zijn kleine stukjes informatie die door de webserver worden opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Ze worden gebruikt om de identiteit en de voorkeuren van de gebruiker te onthouden tijdens het bezoeken van een website.

Classic ASP session cookies zijn essentieel voor de werking van de gehele site, omdat ze het mogelijk maken om verschillende functies uit te voeren.

Classic ASP session cookies hebben een beperkte levensduur en worden automatisch verwijderd als de gebruiker de browser sluit of een bepaalde tijd verstrijkt. Ze zijn veilig en kunnen niet worden gebruikt om persoonlijke gegevens te stelen of malware te verspreiden. Classic ASP session cookies zijn een belangrijk onderdeel van het webontwikkelingsproces en zorgen voor een betere gebruikerservaring.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie over cookies vindt u tevens op www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u op www.youronlinechoices.eu.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacy beleid van de betrokken website door.